Aceras anthropophorum

Aceras anthropophorum
Monte Gargano (I)
12.IV.1984

Aceras anthropophorum

Aceras anthropophorum
Monte Gargano (I)
12.IV.1984

Aceras anthropophorum

Aceras anthropophorum
Monte Gargano (I)
12.IV.1984

Aceras anthropophorum

Standort
Aceras anthropophorum
Monte Gargano (I)
12.IV.1984

Aceras anthropophorum

Aceras anthropophorum
Elsass (F)
V.1998