Ophrys garganica

Ophrys garganica
Monte Gargano (I)
09.IV.1984

Ophrys garganica

Ophrys garganica
Monte Gargano (I)
IV.1988

Ophrys garganica

Ophrys garganica
Monte Gargano (I)
IV.1988