Epipactis albensis
Epipactis albensis
Schlaubetal bei Kieselwitz (Brandenburg)
29.7.2006
Epipactis albensis
Epipactis albensis
Schlaubetal bei Kieselwitz (Brandenburg)
29.7.2006
Epipactis albensis
Epipactis albensis
Schlaubetal bei Kieselwitz (Brandenburg)
29.7.2006
Epipactis albensis
Epipactis albensis
Schlaubetal bei Kieselwitz (Brandenburg)
29.7.2006