Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007
Epipactis tallosii "zaupolensis"
Epipactis tallosii
Friuli (I)
8.8.2007